Logo MR Buchlov

Milujeme Chřiby

Vyhlašujeme výsledky soutěže 2023! 

1. Objevujeme krásy Mikroregionu Buchlov - Rostislav Svoboda 

2. Milujeme Chřiby - Kryštof Kadeřábek 
3. Vítejte v Mikroregionu Buchlov - Václav Raštica 

Gratulujeme vítězům.
------------------------------------------------------------------------------

Máte rádi Chřiby? Rádi se touláte krajinou a natáčíte snímky? Umíte zachytit úžasnou atmosféru, okamžik, scenérii, detail?

Mikroregion Buchlov vyhlašuje soutěž o nejlepší video na téma „MILUJEME CHŘIBY“, která bude probíhat od 5.7. 2022 do 30.4.2023. Účastníkem video soutěže může být každý milovník Chřibů.

Hlavní myšlenka soutěže: Vytvořit video zachycující jedinečnost Chřibů ať už v detailu a celku.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá:
Natočte krátké video na šířku, které trvá 1 – 1,5 minut.
Ve videu musí být zachyceny Chřiby – krajina, historie, památky, tradice, umění…
Video nám pošlete od 1. 7.2022 do 30. 4.2023 na email přes webové rozhraní www.uschovna.cz na e-mail: polisenska@buchlov.cz
Jeden autor může přihlásit maximálně 3 videa.

Cena pro vítěze:
1. místo: finanční odměna 15.000 Kč
2. místo: finanční odměna 10.000 Kč
3. místo: finanční odměna 5.000 Kč

Vaše dotazy ráda zodpoví:          
Renáta Polišenská, koordinátorka soutěže, 777 818 592, polisenska@buchlov.cz

VIDEO UPOUTÁVKA NA SOUTĚŽ MILUJEME CHŘIBY
UPOUTÁVKA TVS - REPORTÁŽ
PODMÍNKY A PRAVIDLA VIDEO SOUTĚŽE „MILUJEME CHŘIBY“

Organizátor video soutěže:
Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu, náměstí Svobody 800,
687 08 Buchlovice

Téma / název video soutěže:  MILUJEME CHŘIBY
Termín konání video soutěže:  1. 7. 2022 - 30. 4. 2023, 23:59 h.
Vyhodnocení video soutěže: pátek 9.6.2023

Účastníci video soutěže:
Účastníkem video soutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní video a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště - popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt).

Soutěžní videa:
Podmínkou účasti ve video soutěži je zaslání soutěžního videa o maximální délce 1 – 1,5 min. v rozlišení minimálně Full HD 1080i a ve formátu MP4  (dále jen „video") přes webové rozhraní www.uschovna.cz na adresu polisenska@buchlov.cz a to v termínu konání video soutěže.

Každý účastník video soutěže může zaslat maximálně 3 videa. U každého zaslaného videa musí být v textu průvodního e-mailu nebo v názvu souboru připojeno jméno a příjmení autora a název nebo krátký popis.

Zasláním videí poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat videa pro veřejně prospěšné účely Mikroregionu Buchlov. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená.

Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních videí jakoukoli odpovědnost za obsah videí, porušení práv třetích osob jejich zobrazením ve videu či užitím videa ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžního videa účastník soutěže prohlašuje, že:

• souhlasí s těmito podmínkami a pravidly video soutěže,
• video pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
• osoby zachycené na jím pořízeném videu souhlasí se zveřejněním daného videa a jeho použitím dle podmínek a pravidel video soutěže.

Do video soutěže nebudou zařazena videa, která:
• nesouvisí s tématem této video soutěže,
• autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení

• mají neetický obsah,
• byly, dle informací dostupných organizátorovi video soutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník video soutěže,
• budou do video soutěže přihlášeny po termínu uzávěrky.

Způsob vyhodnocení video soutěže:
Vyhodnocení video soutěže proběhne v pátek 9.6.2023. Odborná porota, ustanovená ze zástupců Mikroregionu Buchlov a odborných poradců v oblasti videa, vybere 3 nejlepší videa, případně také může udělit mimořádné ceny.

Odborná porota:
Mgr. Pavla Večeřová, předsedkyně Mikroregionu Buchlov, předsedkyně hodnotící komise 
Jan Dudek, ředitel J.D. PRODUCTION, s.r.o., TELEVIZE SLOVÁCKO 
RNDr. Ivan Marek, ředitel agentury m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. 
MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D., ateliér Digitální design, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Pavel Vrága, video maker, VISUALMAKERS

Vyhlášení výsledků video soutěže proběhne v pátek 9.6.2023. O výsledcích budou autoři výherních snímků informováni předem e-mailem nebo telefonicky v průběhu května 2023. Všechny výsledky a informace budou následně uvedeny na stránkách www.buchlov.cz a na FB Mikroregionu Buchlov.

Organizátoři si vyhrazují právo prezentovat pouze videa vybrána odbornou porotou kontaktní osoba: Renáta Polišenská, 777 818 592, polisenska@buchlov.cz

Hodnocení poroty:
U každého soutěžního videa porota provede anonymní bodové hodnocení a následně budou vyhlášeni 3 účastníci, jejichž videa získala nejvyšší počet bodů. V případě, že více videí získá stejný počet bodů, bude o pořadí rozhodovat součet bodů všech soutěžních videí účastníka. V případě rovnosti bodů více účastníků pak mohou být vyhlášena např. dvě první / druhá / třetí místa.

Bodové hodnocení:

Námět: 0 – 50 bodů (hodnotí se zajímavost / originalita námětu / dodržení tématu)
Celkový dojem: 0 – 50 bodů (hodnotí se celkový dojem z videa, kompozice, barevnost a technická kvalita)

Ceny:

1. místo - finanční odměna na výši 15.000,- Kč
2. místo - finanční odměna na výši 10.000,- Kč
3. místo - finanční odměna na výši 5.000,- Kč

Ostatní podmínky video soutěže:

Výherci budou o výhře srozuměni e-mailem nebo telefonicky. Finanční odměny jim budou následně předány osobně.  

Účastí ve video soutěži (zasláním videí a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami video soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace video soutěže. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání video soutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané videa (nejdéle však 10 let od ukončení video soutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník video soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků foto a video soutěže.

GDPR pro účastníky soutěže:

Pokud se na videích bude vyskytovat identifikovatelná podoba osob, pak jejich souhlas s uveřejněním jejich podoby si zajistí sám autor soutěžního video snímku. Mikroregion Buchlov zajišťuje zpracování osobních údajů soutěžících v souladu s platnou legislativou a to z.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram