Logo MR Buchlov

Cyklostezka vede po původní hradské cestě mezi obcemi, po které v devátém století možná pravidelně putoval svatý Metoděj, když chodil ze svatého Klimenta u Osvětiman do centra Starého Velehradu, dnešního Starého Města, nebo na Sadskou výšinu. Nová cyklostezka propojuje obce Boršice a Zlechov.

Vydejte se po cyklostezce sv. Metoděje

Historický mýtný kámen vztyčený zde na konci 17. století byl v průběhu 20. století pohřben splavující se hlínou z polí. Dochovaná fotodokumentace a existence podobného kamene v obci Jalubí umožnila pořízení repliky, kterou z prostředků Obce Velehrad vytvořil sochař Tomáš Martinák.

K představení kamene došlo v sobotu 22. dubna v rámci akce “Na kole vinohrady Uherskohradišťska” za účasti historičky Blanky Rašticové, která k mýtnému kameni doprovodila skupinu cyklistů. Rytina na kameni dnes ostatně neevokuje loukoťové kolo, nýbrž spíše to cyklistické. Aby byla symbolika všem projíždějícím zřejmá, ke kameni byla instalována malá tabulka odkazující zájemce na postupně vznikající Encyklopedii velehradské klášterní krajiny. Vyprávění o mýtném kameni je zde prvním záznamem: https://www.cisterciackekrajiny.cz/cisterciacke-krajiny/velehrad/encyklopedie-velehradske-klasterni-krajiny/replika-myta-na-hrazi-rybnika-pred-velehradem/

Mikroregion Buchlov vyhlašuje soutěž o nejlepší video na téma „MILUJEME CHŘIBY“, která bude probíhat od 5.7. 2022 do 30.4.2023. Účastníkem video soutěže může být každý milovník Chřibů.

Hlavní myšlenka soutěže:
Vytvořit video zachycující jedinečnost Chřibů ať už v detailu a celku.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá:

Natočte krátké video na šířku, které trvá 1 – 1,5 minut.
Ve videu musí být zachyceny Chřiby – krajina, historie, památky, tradice, umění…
Video nám pošlete od 1. 7.2022 do 30. 4.2023 na email přes webové rozhraní www.uschovna.cz na e-mail: polisenska@buchlov.cz

Jeden autor může přihlásit maximálně 3 videa!!!

Cena pro vítěze:

1.místo: finanční odměna 15.000 Kč
2.místo: finanční odměna 10.000 Kč
3.místo: finanční odměna 5.000 Kč

Vaše dotazy ráda zodpoví:
Renáta Polišenská, koordinátorka soutěže, 777 818 592, polisenska@buchlov.cz,

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA VIDEO SOUTĚŽE „MILUJEME CHŘIBY“

Organizátor video soutěže:
Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice

Téma / název video soutěže:  MILUJEME CHŘIBY

Termín konání video soutěže:  1. 7. 2022 – 30. 4. 2023, 23:59 h.

Vyhodnocení video soutěže: do 30 dnů od termínu ukončení

Účastníci video soutěže: Účastníkem video soutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní video a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt).

Soutěžní videa: Podmínkou účasti ve video soutěži je zaslání soutěžního videa o maximální délce 1 – 1,5 min. v rozlišení minimálně Full HD 1080i a ve formátu MP4  (dále jen „video”) přes webové rozhraní www.uschovna.cz na adresu polisenska@buchlov.cz a to v termínu konání video soutěže.

Každý účastník video soutěže může zaslat maximálně 3 videa. U každého zaslaného videa musí být v textu průvodního e-mailu nebo v názvu souboru připojeno jméno a příjmení autora a název nebo krátký popis.

Zasláním videí poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat videa pro veřejně prospěšné účely Mikroregionu Buchlov. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená.

Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních videí jakoukoli odpovědnost za obsah videí, porušení práv třetích osob jejich zobrazením ve videu či užitím videa ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžního videa účastník soutěže prohlašuje, že:

Do video soutěže nebudou zařazena videa, která:

Způsob vyhodnocení video soutěže:

Hodnocení poroty:

U každého soutěžního videa porota provede anonymní bodové hodnocení a následně budou vyhlášeni 3 účastníci, jejichž videa získala nejvyšší počet bodů. V případě, že více videí získá stejný počet bodů, bude o pořadí rozhodovat součet bodů všech soutěžních videí účastníka. V případě rovnosti bodů více účastníků pak mohou být vyhlášena např. dvě první / druhá / třetí místa.

Bodové hodnocení:

Námět: 0 – 50 bodů (hodnotí se zajímavost / originalita námětu / dodržení tématu)
Celkový dojem: 0 – 50 bodů (hodnotí se celkový dojem z videa, kompozice, barevnost a technická kvalita)

Ceny:

1.místo – finanční odměna na výši 15.000,- Kč
2.místo – finanční odměna na výši 10.000,- Kč
3.místo – finanční odměna na výši 5.000,- Kč

Ostatní podmínky video soutěže:

Výherci budou o výhře srozuměni e-mailem nebo telefonicky. Finanční odměny jim budou následně předány osobně.  

Účastí ve video soutěži (zasláním videí a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami video soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace video soutěže. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání video soutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané videa (nejdéle však 10 let od ukončení video soutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník video soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků foto a video soutěže.

GDPR pro účastníky soutěže:

Pokud se na videích bude vyskytovat identifikovatelná podoba osob, pak jejich souhlas s uveřejněním jejich podoby si zajistí sám autor soutěžního video snímku. Mikroregion Buchlov zajišťuje zpracování osobních údajů soutěžících v souladu s platnou legislativou a to z.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram