Logo MR Buchlov

Cyklostezka vede po původní hradské cestě mezi obcemi, po které v devátém století možná pravidelně putoval svatý Metoděj, když chodil ze svatého Klimenta u Osvětiman do centra Starého Velehradu, dnešního Starého Města, nebo na Sadskou výšinu. Nová cyklostezka propojuje obce Boršice a Zlechov.

Vydejte se po cyklostezce sv. Metoděje

V letošním roce se MAS Buchlov, ve spolupráci s dalšími partnery v území, bude intenzivně věnovat  přiblížení vlivu cisterciáckých mnichů na naši krajinu Velehradu a jeho okolí.   I dnes v ní můžeme zřetelně číst stopy jejich více než pět set letého působení. Příznivce historie jistě nepřekvapí množství památek, které zde vybudovali. Kapličky, kostely, fary, zámky, ale také úvozové cesty, mosty, sady a vinice, ale i vodohospodářské systémy a řada dalších zajímavostí formovaly naši krajinu do současné podoby.  

V rámci letošních aktivit na podporu propagace a osvěty je vydána série propagačních materiálů, které mohou zájemci získat v informačních centrech na Velehradě a v Buchlovicích. Z realizovaných akcí se mohou příznivci historie z řad široké veřejnosti těšit na autorská čtení knihy Galerie velehradské cisterciácké krajiny, otevření výstavy Volající kamení v nově přístupných prostorách kláštera na Velehradě, tematické procházky klášterní krajinou, cykloakci Na kole vinohrady Po stopách cisterciáků. Bude vytesána  replika mýtného kamene umístěného mezi Starým Městem a Velehradem, připravují se turistické okruhy klášterní krajinou, nabídka výukových programů pro školy i letní příměstský tábor s tématem klášterního života. 

Informace o jednotlivých aktivitách budou prezentovány na www.buchlov.cz a na www.cisterciackekrajiny.cz 

CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evropu

Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími 17 klášterními krajinami z 5 států aspiruje na prestižní označení Evropské dědictví. www.cisterscapes.eu

Mikroregion Buchlov vyhlašuje soutěž o nejlepší video na téma „Folklor a tradice okolo Buchlova“, která bude probíhat od 1.2.2024 do 31.1.2025.

Hlavní myšlenka soutěže: Tradice a kultura v našem kraji jsou krásné, bohaté a hlavně živé. Video je jedním z uměleckých nástrojů, našich kronik, stejně jako pozvání do našeho kraje.

Vaše dotazy ráda zodpoví: Eva Toufarová, manažerka Mikroregionu Buchlov,  toufarova@buchlov.cz,  tel.: 773 677 384

 

 

                                          Podmínky a pravidla soutěže „Folklor a tradice okolo Buchlova

Organizátor videosoutěže:
Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
Téma / název videosoutěže:  Folklor a tradice okolo Buchlova
Termín konání videosoutěže:  1. 2. 2024 – 31. 1. 2025
Vyhodnocení videosoutěže: do 15 dnů od termínu ukončení

Účastníci videosoutěže:
Účastníkem videosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní video a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt).

Soutěžní videa:
Podmínkou účasti ve videosoutěži je zaslání soutěžního videa o maximální délce 1 – 1,5 min. v rozlišení minimálně Full HD 1080i a ve formátu MP4  (dále jen „video”) přes webové rozhraní www.uschovna.cz na adresu toufarova@buchlov.cz a to v termínu konání videosoutěže. Každý účastník videosoutěže může zaslat maximálně 3 videa. U každého zaslaného videa musí být v textu průvodního e-mailu nebo v názvu souboru připojeno jméno a příjmení autora a název nebo krátký popis.
Zasláním videí poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat videa pro veřejně prospěšné účely Mikroregionu Buchlov. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních videí jakoukoli odpovědnost za obsah videí, porušení práv třetích osob jejich zobrazením ve videu či užitím videa ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžního videa účastník soutěže prohlašuje, že:
 – souhlasí s těmito podmínkami a pravidly videosoutěže,
– video pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
– osoby zachycené na jím pořízeném videu souhlasí se zveřejněním daného videa nebo bylo video pořízeno na veřejně přístupném místě

Do soutěže nebudou zařazena videa:
– nesouvisející s tématem této videosoutěže
– autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení
– mají neetický obsah
– byla, dle informací dostupných organizátorovi videosoutěže, pořízena jiným autorem, než je účastník videosoutěže
– budou do videosoutěže přihlášeny po termínu uzávěrky.

Způsob vyhodnocení videosoutěže:
 – Vyhodnocení videosoutěže proběhne do 15 dnů po termínu ukončení soutěže. Odborná porota, ustanovená ze zástupců Mikroregionu Buchlov a odborných poradců v oblasti videa, vybere 3 nejlepší videa, případně také může udělit mimořádné ceny.
– Vyhlášení výsledků videosoutěže proběhne do 15 dnů od ukončení soutěže. O výsledcích budou autoři výherních snímků informováni předem e-mailem nebo telefonicky v průběhu února 2025. Všechny výsledky a informace budou následně uvedeny na stránkách buchlov.cz a na FB Mikroregionu Buchlov.
– Organizátoři si vyhrazují právo prezentovat pouze videa vybrána odbornou porotou kontaktní osoba: Eva Toufarová, 773 677 384, toufarova@buchlov.cz

Hodnocení poroty:
U každého soutěžního videa porota provede anonymní bodové hodnocení a následně budou vyhlášeni 3 účastníci, jejichž videa získala nejvyšší počet bodů. V případě, že více videí získá stejný počet bodů, bude o pořadí rozhodovat součet bodů všech soutěžních videí účastníka. V případě rovnosti bodů více účastníků pak mohou být vyhlášena např. dvě první / druhá / třetí místa.

Bodové hodnocení:
Námět: 0 – 50 bodů (hodnotí se zajímavost / originalita přístupu k námětu / dodržení tématu)
Celkový dojem: 0 – 50 bodů (hodnotí se celkový dojem z videa, kompozice, barevnost a technická kvalita)

Ostatní podmínky videosoutěže:
Výherci budou o výhře srozuměni e-mailem nebo telefonicky. Finanční odměny jim budou následně předány osobně.
Účastí ve videosoutěži (zasláním videí a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami videosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených
v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace videosoutěže. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání videosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané videa (nejdéle však 10 let od ukončení videosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník videosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích
a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků videosoutěže. Videosoutěž nemá charakter loterie a jiné podobné hry. O vítězi nerozhoduje náhoda či losování, ale většinové rozhodnutí hodnotící komise jmenované předsedkyní Mikroregionu Buchlov.

GDPR pro účastníky soutěže
Pokud se na videích bude vyskytovat identifikovatelná podoba osob, pak jejich souhlas s uveřejněním jejich podoby si zajistí sám autor soutěžního videosnímku. Mikroregion Buchlov zajišťuje zpracování osobních údajů soutěžících v souladu s platnou legislativou a to 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Náš Mikroregion Buchlov  je jednou z nejatraktivnějších oblasti nejen Slovácka, regionu Východní Moravy – Zlínského kraje, ale i České republiky. Asi těžko budete v celé
republice hledat mikroregion, který má na svém území pět národních kulturních památek a mezi nimi i nejvýznamnější poutní místo Česka – Velehrad. Stejně tak obtížně budete hledat mikroregion, který vedle vzácného kulturního bohatství nabídne i národní přírodní park, skály, rybníky, rozhledny a podmínky pro letní i zimní turistiku.
Přidejte k tomu tradice vinařství, významných akcí po celý rok i velmi kvalitní nabídku služeb a vaše volba pro dovolenou bude jednoznačná.
Užijte si to!

Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram